Currently viewing

Ferragamo Hong Kong

Director of digital film launching Hong Kong flagship boutique